28 Temmuz 2016

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI

ali erdem

ali erdem

 

Bu yazımda size son zamanların revaçta konusu olan iş sağlığı ve güvenliği yasası ve bu yasanın eczanelerimize yansımasından bahsetmek istiyorum. 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı kanun yürürlüğe girmiş ve işyerlerimiz için bazı sorumluluklar ortaya çıkarmıştır. Esasında iş kazalarının ülkemiz gündemine gelmesiyle beraber gündeme gelen yasa daha sonra tüm işyerlerini kapsayacak şekilde geniş perspektifli olarak hazırlanmıştır. 6331 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. fıkra c bendini zaman olarak bağlayan 38. Madde 1. Fıkra c bendi uyarınca İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır şeklindedir. Ayrıca aynı Kanunun 38. Maddesinin 1. Fıkrası hükmü gereğince işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere 1/7/2016 tarihinden itibaren iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması gerekmektedir. Eczanelerimiz yasa gereğince az tehlikeli işyeri sınıfında bulunduğundan temmuz ayı itibarı ile bu işlemlerin yapılması gerekmektedir. Ancak 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmeliği hükümlerince; Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalandığı; Bu kapsamda hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekillerinin, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceği belirtilerek sertifika almaya hak kazanan meslektaşlarımızın kendi işyerleri için bu hizmetleri sağlamalarına olanak tanınmıştır.

Özellikle yasadan kaynaklanan cezai şartlar, sertifika ve OSGB hizmet alımı eczacı için ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. Zaten ekonomik olarak sıkıntıda olan eczanelerimize bu şekilde maliyetler eklenmesinin hatalı olduğu kanısındayım. Yasanın içeriğinden eczanelerin muaf tutulması ya da ek bir maliyete gerek olmadan bu hizmetlerin sağlanması için birliğimizin bakanlık nezdinde ciddi çalışmalar yapması elzemdir. ayrıca 10’dan az işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin devlet tarafından desteklenmesi sağlanmıştır. Bu destekten eczanelerinde kapsamda bulunacağı bir düzenleme ile az tehlikeli işyerlerinin de faydalanması sağlanmalıdır. Bu durum 03/05/2014 tarih ve 28989 sayılı resmi gazetede yayımlanan “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ” madde 4’e az tehlikeli işyerleri ibaresi eklenmesi ile gerçekleşebilir. Sadece Anadolu üniversitesi tarafından verilebilen işveren ve işveren vekili için iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri e sertifika programının eczacılık akademisi bünyesinde verilebilir hale getirilmesi eczacının bu program maliyetlerini daha az kayıpla kapatmasına yardımcı olabilir.

İş güvenliği yanında son zamanlarda SGK’nın e-fatura uygulamasını yılsonu itibarı ile sağlık hizmet sunucuları için zorunlu hale getireceği ile ilgili duyumlar alınmaktadır. Bu konu ile ilgilide birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belli mükellef gruplarına vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. Daha sonra 20/06/2015 tarih 29392 sayılı resmi gazetede yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliği sıra no: 54 ile 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir. E- fatura kullanım kapsamı genişletilmiştir. Bu tebliğler yanında SGK da28/01/2015 tarihinde e fatura ile ilgili bir duyuru yayınlayarak e fatura alıcısı olarak 2015 şubat ayı sonu başlayacağını duyurmuştur ancak 18/02/2015 tarihli yeni bir duyuru yayınlamış ve uygulamayı ertelemiştir. E fatura alıcısı olarak SGK gerekli işlemleri tamamladığında eczanelerimizin de e- fatura geçişi gerekecektir. Ciddi maliyeti olan bu e-fatura entegrasyon süreci için şimdiden eczacı kurum ve kuruluşlarının özelliklede çatı örgütümüzün hem yasal hem mali hem de otomasyon sistem entegrasyonları için şimdiden hazırlıklara başlaması gerektiğini aşikârdır.

 

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It