19 Mayıs 2016

YENİ İLAÇ ALIM PROTOKOLÜ

 

  1. Dönem TEB Merkez Heyetimiz SGK ile ilki 3 aylık süre ile geçerli olmak üzere iki adet protokol imzaladı. Bu protokolleri inceleyip eczacı açısından ne gibi avantaj ve dezavantajları olduğu üzerine bir analiz yapmak istiyorum. SGK ile 31.12.2015 tarihinde ilk protokol imzalanmıştır. Bu protokol daha sonra 01/04/2016 tarihinde imzalanan protokol için de temel teşkil etmektedir. Sırayla gidecek olursak ilk değişiklik 1.4.7 maddesi ile göze çarpmaktadır. Bu maddede mevzuat tanımı yapılarak kanun tüzük ve tebliğ yanında genel yazı eklenmiştir. Bu ifade ucu açık bir ifade olup kurumca yazılmış herhangi bir yazıya eczacının uyma hükümlülüğünü getirmiş gibi görünmektedir. Eczacı için ciddi sıkıntı oluşturma potansiyeli olan bu mevzuat tanımının daraltılmasında ve genel yazı ifadesinin protokolden çıkarılması gerektiği aşikârdır.

3.2.5 maddesinde yapılan düzenleme ile majistral terkibine giren ancak geri ödemede bulunmayan ilaçlar için kanıtlayıcı kupür/karekod eklenme zorunluluğunun kaldırılması olumlu bir gelişme olarak yansıyacaktır.

3.2.15.7 maddesi ile hem elektronik reçete hem de manuel olarak yazılan reçetenin birinin eczacı tarafından seçilerek karşılanmasına imkân verilmesi de olumlu olarak yansıyacaktır.

3.3 maddesinin reçete iadesi bölümünde reçete ekinde 6. Maddede yapılan insülin iğne ucu vs karekod kapsamında olmayan ürünlerin kupürlerinin bulunmaması durumunda iadesinin sağlanmış olması da olumlu bir gelişmedir.

3.3 maddesinin reçete iadesi bölümünde reçete eki belgelerde hatalı fatura düzenlenmesi durumunda iadesinin sağlanması da olumlu bir gelişmedir.

3.9 maddesinde insülin iğne uçlarının insülin kullanımına göre karşılanmasının eczacı ve hasta açısından olumsuz bir düzenleme olduğu kanısındayım.

3.15 maddesinde reçete giriş aşamasında hatalı rapor seçilmesi durumunda uygun olan rapor var ise kesinti yapılmayacağının düzenlenmesi olumlu bir gelişmedir.

3.16 maddesinde sağlık verilerinin paylaşılmaması ile ilgili madde yasal olarak eczacıyı zora sokabilecek bir düzenleme olarak yansıyacağı kanısındayım.

4.3.5 maddesinde itiraz komisyonuna eczacının katılamaması durumunda yetkilendireceği başka bir eczacının katılabilmesinin düzenlenmesi olumlu bir gelişmedir.

4.3.6 maddesinde özellikle 5.3.14 maddesinin (muayene ücreti atlatma cezası) reçete bedellerinin ödenmesinin sağlanması ile ilgili düzenleme olumlu olmakla beraber daha önceki dönem cezalarının da bu kapsama alınmaması bir dezavantaj olarak değerlendirilebilir.

5.2 maddesinde eczacı hakkında yapılan soruşturmada eczacının savunma yapabilmesi için eczacıya soruşturma ile ilgili bilgilerin verilmesi hakkındaki düzenleme olumlu bir gelişmedir.

5.3.13 maddesinde eczanenin adresinde belediye kaynaklı adres değişikliklerinin cezai şart kapsamından çıkarılması olumlu bir gelişmedir.

5.3.14 maddesinde muayene ücreti atlatma cezai şartlarının düşürülmesi olumlu bir gelişmedir ancak düzenlemenin daha önceki sözleşme döneminde ceza almış eczacılara uygulanacak şekilde kapsamının genişletilmemesi mağduriyetlere yol açmıştır. Bu konudaki diğer önemli eksiklik ise kusur ile kastı birbirinden ayıracak kıstas konulmamış olmasıdır. Örneğin 10 reçeteye kadar yapılan muayene ücreti atlatma işlemine cezai şart konulmayabilirdi.

01/04/2016 tarihinde imzalanan protokolü incelediğimizde ise şu detaylar göze çarpıyor:

3.1 maddesinde sevk işlemleri ile ilgili eczacıya sorumluluk yüklenmemesi ile ilgili düzenleme olumlu bir gelişmedir.

3.2.2 maddesinde eczacının hastadan reçete arkasında imza alma zorunluluğu olmamasına rağmen cezai şartta imza olmamasının bulunması bir çelişki olarak göze çarpmaktadır.

3.3.1 maddesinde 14. Maddesinde e reçete düzenlememe gerekçesinin bulunmamasının iade sebebi olarak düzenlenmesi olumlu bir gelişmedir.

3.3.1 maddesinde reçete ekinde 6. Bendinde şeker ölçüm cihazının eklenmesi olumlu bir gelişmedir.

3.3 maddesinde reçete eki belgelerde 2. bentte yer alan düzenlemede sut ile ilgili ibarelerin bulunmaması veya çelişki olmaması iade sebebi iken eksikliğinin maddede bulunmaması ciddi bir problem kaynağı olarak değerlendirilebilir.

3.3.2 maddesinde iade edilen reçetelerde hekimlerin başka bir sağlık kuruluşunda görev alması durumunda Medula üzerinden düzeltmeler için düzenleme yapılması olumlu bir gelişmedir.

3.4 maddesinde KDV hariç hasılat üzerinden yapılan eczacı indirim oranlarının düşürülmesi, eczacı hizmet bedelinin arttırılması ve soğuk zincir vs reçetelerine hizmet bedelinin %50 artırımla verilmesinin sağlanması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de hasılatın SGK cirosu üzerinden yapılmasının sağlanmasının daha uygun olacağı görüşündeyim.

3.5 maddesinde muayene ücreti tahsilatının eczacıdan alınması ile ilgili maddenin hayata geçirilme süresi ile alakalı bir ibarenin olmaması, ucu açık halde bırakılması noktasından bakıldığında işlevsiz bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır.

3.14 maddesinde protokolün EK-6 maddesinde tanımlı medikal ürünlerin Medula’ya tanımlanmasına yönelik düzenleme yapılması olumlu bir gelişmedir.

4.2.3 maddesinde reçete teslim sırasında eksik reçetenin fark edilmesi durumunda reçete ibrazına yönelik düzenleme olumlu bir gelişmedir ancak yıl boyunca tüm faturaları kapsamalıydı.

4.3.2 maddesinde iade edilen reçetenin hekime ulaşılamaması durumunda ek süre verilmesi ile ilgili düzenleme olumlu bir gelişmedir.

4.3.7 maddesinde kurum tarafından eczacıya yapılacak ödemelerde de yasal faiz uygulanması ile ilgili düzenleme olumlu bir gelişmedir.

5.2 maddesinde savunma bölümünde sözleşme feshi, uyarı ve cezai şartlara yapılacak itirazlar için üst itiraz komisyonu oluşturulması olumlu bir gelişmedir.

Sözleşmenin 2+2 yıl olarak imzalanmış olması olumlu olmakla birlikte ekonomik düzenlemelerin 4 yılın sonunda görüşülecek olması arada geçen süreçte bu protokolde elde edilen ekonomik maddelerde sadece yıllık enflasyon oranında artış sağlanacak olması büyük bir sorun teşkil etmektedir. Zira asgari ücrete yapılan zam ile eczacıdan alınan paradan daha az bir para alımı ile imzalanmış bir protokol gerçeğini hatırlatmakta fayda var.

5.3.5 maddesinde eczacı odalarına denetleme yetkisinin verilmesi ilk bakışta olumlu bir gelişme gibi görünse de uygulamada bu konunun suiistimale açık bir boyutunun olduğu gerçeğini vurgulamak isterim.

5.3.12 maddesinde muvazaalı eczane işleten bir eczacıya kuruma şikayet etme yetkisinin verilmesi, yıllardır muvazaa ile mücadele eden bizleri tam anlamıyla şoka sokmuştur. Önceleri elimde hiçbir koz yok diye muvazaaya girme noktasında tereddüt yaşayan eczacılara güvence verilmek suretiyle adeta muvazaaya çanak tutulmuştur.

7.18 maddesi sayesinde AFAD ile müstakil bir protokol yapma süreci sonlandırılmıştır. Reçete kontrolünün SGK’ca yapıldığı ancak ödemesinin AFAD tarafından ne zaman yapılacağı belli olmayan bir süreci imza altına almış durumdayız. Genel olarak değerlendirildiğinde olumlu gelişmelerin oluştuğu görülse de özellikle sıkıntı oluşturacak maddelerin düzeltilmesi için çalışmaların yapılması gerekmektedir.

DİĞER BAŞLIKLAR

Pin It